Algemene voorwaarden

1.  Geldigheid

 1. Xplain is een handelsnaam van Documens bv, gevestigd te Amsterdam, Amstelboulevard 78. Documens bv is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39072329.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Xplain en alle door Xplain aangegane overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten aan opdrachtgevers.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken als en voor zover dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 4. Eventueel door opdrachtgever gehanteerde inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 6. Offertes zijn twee maanden geldig. In de offerte genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele vervolgopdrachten.
 7. Opdrachtgever moet opdrachten schriftelijk bevestigen. Als opdrachtgever dit nalaat en desalniettemin Xplain vraagt te beginnen met uitvoeren van een opdracht, dan wordt de offerte beschouwd te zijn overeengekomen en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.  Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met Xplain komt pas tot stand op het moment dat Xplain een aan Xplain gegeven order schriftelijk aanvaardt via een orderbevestiging.
 2. Als datum van aanvaarding/bevestiging van de order geldt de datum waarop Xplain de orderbevestiging heeft verzonden.
 3. De orderbevestiging dient voor wat betreft de omschrijving en definitie van de uit te voeren werkzaamheden te verwijzen naar de door Xplain aan opdrachtgever gedane offerte. Bij eventuele latere geschillen over de inhoud en aard van deze werkzaamheden geldt dat de beschrijving in de offerte bepalend is.

3.  Uitvoering van de overeenkomst

 1. Xplain spant zich in de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Voor zover noodzakelijk informeert Xplain opdrachtgever over de voortgang van het werk.
 2. Opdrachtgever zorgt voor tijdige aanlevering van al datgene wat opdrachtnemer nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst.

4.  Aflevering en leveringstermijnen

 1. Een eventueel in de offerte opgenomen doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht en een opleverdatum zijn indicatief en zijn dus nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Een eventueel opgegeven doorlooptijd gaat pas in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle gegevens nodig voor uitvoering van de werkzaamheden in bezit zijn van Xplain.
 1. Klachten moeten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na afronding van de opdracht, schriftelijk worden meegedeeld aan Xplain. Is dit niet gebeurd, dan wordt de opdracht beschouwd als afgerond en naar tevredenheid uitgevoerd.

5.  Eigendomsrechten

 1. Alle door Xplain geleverde producten blijven eigendom van Xplain totdat alle facturen betrekking hebbende op de overeenkomst zijn betaald. Door Xplain aan de opdrachtgever geleverde zaken zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van alle facturen.
 2. Bij volledige betaling van alle facturen wordt opdrachtgever van rechtswege eigenaar van de geleverde zaken.

6.  Betaling van facturen

 1. Xplain stuurt maandelijks een factuur over de in de voorgaande maand gewerkte uren en/of geleverde diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  Betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Alles wat aan opdrachtgever is geleverd blijft eigendom van Xplain totdat opdrachtgever alle facturen betrekking hebbend op de opdracht volledig heeft voldaan.
 3. Wanneer opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Xplain heeft dan het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van opdrachtgever, de nakoming van alle verbintenissen jegens opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 4. Wanneer opdrachtgever in verzuim is met betaling, dan is hij verplicht rente te betalen – zonder dat een nadere aanzegging van Xplain nodig is – vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling. Deze rente is gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente ex-artikel 6:119 BW en is onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar. Voorts is opdrachtgever gehouden eventuele buitengerechtelijke incassokosten te betalen; deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van Xplain om verdere redelijke kosten ex-artikel 6:96 lid 2 sub c in rekening te mogen brengen.
 5. Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente, en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente (artikel 6:44 BW).
 6. Xplain mag uitvoering van de opdracht staken nadat de betalingstermijn is verstreken en opdrachtgever ook na schriftelijk te zijn aangemaand nalaat de factu(u)r(en) te betalen.

7.  Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Wanneer opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Xplain, is opdrachtgever gehouden tot betaling van het gehele bedrag zoals overeengekomen in de overeenkomst.
 2. Zowel Xplain als opdrachtgever kunnen de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden zodra voor de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance of schuldsanering wordt ingediend. Alle tot dat moment verschuldigde bedragen zijn dan onmiddellijk opeisbaar.

8.  Aansprakelijkheid

 1. Hoewel Xplain zijn uiterste best doet de opdracht naar tevredenheid uit te voeren. kan Xplain op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of tekortkomingen in de opgeleverde producten. Opdrachtgever is en blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van deze producten.
 2. Xplain is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Xplain toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Xplain voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Xplain is niet verantwoordelijk voor de correctheid van eventuele door derden aangeleverde vertalingen.

9.  Overige bepalingen

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komt en waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat mededeling aan derden Xplain of opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen.
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen vast te leggen.
 3. Op alle door Xplain gedane offertes en aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij een eventueel geschil zullen Xplain en opdrachtgever dit in eerste instantie proberen op te lossen in onderling overleg. Als dit niet lukt, kan Xplain het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel aan een rechter die op grond van het algemene recht bevoegd is, dit ter keuze van Xplain.